Privacy

Privacykennisgeving voor sollicitanten

Gelieve deze Privacykennisgeving aandachtig te lezen. Hierin wordt uitgelegd waarom en hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij houden jouw gegevens zo veilig als redelijkerwijs mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen jouw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

Deze Privacykennisgeving is opgesteld als een Q&A (‘Vragen & Antwoorden’) lijst.

Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken?

De verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens is de juridische entiteit waar jij hebt gesolliciteerd.

Door te solliciteren via ons systeem ga je ermee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens (CV, motivatiebrief, enz.) binnen de verschillende entiteiten van de Mercedes-Benz Group kunnen worden doorgegeven. Als je het niet eens bent met dit principe, gelieve ons zo snel mogelijk te informeren.

Voor welk doeleinde en op basis van welke rechtsgrond worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Het doeleinde waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van jouw sollicitatie voor een tewerkstelling in ons bedrijf en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, wordt er een profiel van jou aangemaakt, wat betekent dat Mercedes-Benz alle nodige gegevens zal verwerken die vereist zijn om jouw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke werving. Deze beoordeling kan ook een beoordeling door externe partij (‘assessment’) omvatten.

De verwerking van jouw persoonsgegevens is bijgevolg nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in het gerechtvaardigd belang van Mercedes-Benz i.e. het belang om jou te beoordelen alvorens je een aanbod van tewerkstelling te doen wat ons eveneens in jouw belang lijkt of alleszins wegen deze niet op tegen ons belang.

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing jou aan te nemen, zullen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

In het geval van een beslissing jou niet aan te nemen, zullen we jouw persoonsgegevens bewaren gedurende een welbepaalde periode (zie punt 7) in het gerechtvaardigd belang van Mercedes-Benz, met name om jou in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige mogelijkheden aansluiten bij jouw profiel.

Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvat alle informatie die op jou betrekking heeft of op basis waarvan jij geïdentificeerd kunt worden.

Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om jou te identificeren, worden niet als persoonsgegevens beschouwd.

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, omvat de verwerking van persoonsgegevens:

 • standaard informatie in verband met jouw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres…);
 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,…);
 • jouw foto indien je ons deze vrijwillig bezorgt (bvb. opgenomen in jouw CV);
 • gegevens in verband met jouw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, …) met inbegrip van een referentieonderzoek indien je referenties hebt opgegeven in jouw CV;
 • gegevens in verband met jouw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, …);
  talenkennis;
 • indien van toepassing, of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die je ons meedeelt bij jouw sollicitatie, in jouw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

Je bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien je dit niet doet, kan dit jouw kans op aanname wel negatief beïnvloeden.

Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

HR en de leidinggevende(n) van de functie waarvoor je gesolliciteerd hebt zullen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens op basis van een strikt ‘need-to-know’ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

We sturen jouw gegevens niet door naar andere derden, met de mogelijke uitzondering van ‘assessment centra’, ‘data processors’, etc. of enige andere derde indien dit relevant is voor de wervingsprocedure.

De vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten mijn land van verblijf?

Omwille van jouw sollicitatie kan het noodzakelijk zijn dat een verbonden entiteit van Mercedes-Benz die deel uitmaakt van de Mercedes-Benz Group, en die mogelijk gevestigd is in een derde land buiten de EER, toegang nodig heeft tot jouw persoonsgegevens om deze te verwerken en/of te bewaren. Opdat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake gegevensbescherming worden verwerkt, heeft Mercedes-Benz passende waarborgen aangenomen in lijn met de AVG.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.

Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende één jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven onder 2 besproken worden.

Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn persoonsgegevens door Mercedes-Benz?

Je kunt op ieder moment Mercedes-Benz contacteren voor bijstand bij de sollicitatie of het beheer van jouw persoonsgegevens. Je hebt bovendien het recht om Mercedes-Benz op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

 • Inzage van jouw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen.
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens mochten deze niet accuraat worden bijgehouden;
 • Jouw persoonsgegevens te laten wissen van zodra er in hoofde van Mercedes-Benz geen rechtmatige grond (meer) voorhanden is om ze te verwerken;
 • Beperking m.b.t. de gegevensverwerking indien je de verwerking of de juistheid van de verwerkte gegevens zou betwisten of indien je bepaalde persoonsgegevens wenst te behouden met het oog op een mogelijke rechtsvordering terwijl Mercedes-Benz ze niet meer nodig heeft in het licht van de onder punt 2 vermelde doeleinden.

Je hebt ten allen tijde het recht om bezwaar te uiten tegen verwerkingen waartoe Mercedes-Benz zich in punt 2 zou gebaseerd hebben op het gerechtvaardigd belang. Mercedes-Benz zal de verwerking dan staken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zouden bestaan voor een verdere verwerking. Zo kan je bijvoorbeeld een bezwaar kunnen aantekenen tegen het verwerken van jouw gegevens na een niet-weerhouden kandidatuur. In dat geval zal Mercedes-Benz jouw gegevens onmiddellijk wissen en de verdere verwerking stopzetten.

Je hebt daarnaast ook het recht om – indien jij meent dat Mercedes-Benz niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld – een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar je verblijft, waar jij werkt of waar de vermeende inbreuk werd begaan.

Indien je meer informatie wenst over de verwerking van jouw gegevens, jouw rechten of toelichting bij deze kennisgeving, dan kun je contact met ons opnemen via de volgende adressen: DSR.nl@mercedes-benz.com. (NL) of DSR.be@mercedes-benz.com. (BE).

Wijzigingen

We behouden het recht voor om deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.